Vilkår

Alle aftaler med Flytte Heltene skal være aftalt skriftligt for af gøre sig gældende.

Vilkår vedrørende flyttetransport

Nedenfor er anvendt følgende betegnelser:

 • Ved FIRMAET forstås flyttefirmaet.
 • Ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne bestiller flytningen.

Betingelser for flyttetransport

1. Vilkår

Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2. Ansvar

 1. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører.
 2. Firmaet er dog kun ansvarlige for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således f. eks. ikke ansvarlige for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger der normalt forekommer under flyttetransport og opbevaring).
 3. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.
 4. Kunden har pligt til skriftlig at gøre firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, m.v., guld, sølv, ædelstene og penge.
 5. Firmaet er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.
 6. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for skader, opstået i forbindelse med vind og vejr. Det er til enhver tid kundens ansvar at pakke møbler og o.lign. forsvarligt ind, så de kan tåle flytning i vind og vejr.
 7. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for bortkommet effekter som er opstået under flytningen. Det er til enhver tid kundens ansvar at melde bortkommet effekter til egen indboforsikring.

3. Erstatning

 1. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerede genstande.
 2. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 1. mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar. Kundens selvrisiko udgør kr. 1.000,00 ved enhver skade. Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særligt skriftlig aftale er truffet herom.
 3. Når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.
 4. I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

4. Skadesikring

 1. Alt elektronik vil ikke være forsikret, da vi ikke tester om de fungere inden.
 2. Aftagelige dele på møbler skal være afmonteret, dette er rettet specifikt imod box-madrasser, ben, senge stel, spisebord ben, samt andre møbel dele som tydeligt stikker ud, eller kan efterlade skader på vægge samt andre steder i boligen samt flyttebillen.
 3. Garderobeskabe, klædeskabe, samt andre større møbler skal være skilt ad inden påbegyndt flytning. Skruer, søm og skarpe dele skal være aftaget og anbragt et sikkert sted.
 4. Designer møbler, malerier, spejle, bordplader mm, skal være pakket forsvarligt ind.
 5. Indhold i flyttekasser vil ikke være forsikret, da skade på porcelæn, glas eller lign, kunne være undgået med korrekt indpakning. Dog hvis firmaet skulle tabe en flyttekasse eller lign, så er indholdet dækket til op mod 15.000,- pr. kasse. Det er til enhver tid, kundens ansvar at indpakke møbler o.lign. i korrekt emballage, såsom bobleplast, strækplast og/eller bølgepap for at sikre en optimal beskyttelse af møblet og/eller overflader, på bordplader, skabsplader o.lign. Firmaet kan derfor ikke stilles til ansvar for buler, skrammer og ridser som kan opstå i forbindelse med almindelig flytning af effekterne, såfremt de ikke har været forsvarligt indpakket og gjort klar til transport/flytning.
Flyttetilbud flyttefirma Storkøbenhavn